ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» ΥΠΟΕΡΓΟ 10 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» ΥΠΟΕΡΓΟ 10 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» (ΜΙS 5033834), η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 2014-2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

               

 1. Αναθέτουσα Αρχή:

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Διεύθυνση: ΑΡΧ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 7, ΕΔΕΣΣΑ

Τηλέφωνο: 6989655505

Email: empsyledessas@gmail.com

 

 1. Τίτλος: «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» ΥΠΟΕΡΓΟ 10 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» (ΜΙS 5033834)
 1. Προμήθειες – εκτιμώμενη αξία: Προμήθεια και εγκατάσταση των ακόλουθων ειδών ανά τμήμα, εκτιμώμενης αξίας 164.039,90€ χωρίς Φ.Π.Α., Φ.Π.Α. 24%: 39.369,58€
  Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Προμηθειών.
 1. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο είναι η προμήθεια και εγκατάσταση των ακόλουθων ειδών ανά τμήμα: 

Τμήμα 1

CPV 31523000-8 Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες / 38750000-7 Χρονοδιακόπτες / 45311100-1 Εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης

 • εκατόν τριάντα (130,00) τμχ επιτοίχιες διαφώτιστες επιγραφές από Plexiglass διαστάσεων 29εκ.Χ42εκ. με χρονοδιακόπτη

εκτιμώμενης αξίας 45.136,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 36.400,00 ευρώ, ΦΠΑ 8.736,00 ευρώ) 

Τμήμα 2

CPV 31518600-6 Προβολείς φωτισμού

 • εκατόν σαράντα οκτώ (148,00) τμχ φωτιστικά σώματα (προβολείς τύπου LED)
 • εννιακόσια σαράντα τέσσερα (944,00) μέτρα  γραμμικά φωτιστικά σώματα τύπου LED

εκτιμώμενης αξίας 60.016,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 48.400,00 ευρώ, ΦΠΑ 11.616,00 ευρώ) 

Τμήμα 3

CPV 39522120-4 Τέντες

 • τριάντα πέντε (35,00) τμχ  συστήματα σκίασης – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΟ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΤΕΝΤΟΠΑΝΟ 471,59 τ.μ,
 • είκοσι τέσσερα (24,00) τμχ συστήματα σκίασης – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ 231,77 τ.μ.

εκτιμώμενης αξίας 36.273,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 29.253,00 ευρώ, ΦΠΑ 7.020,72 ευρώ)

Τμήμα 4

CPV 44810000-1 Χρώματα επίχρισης / 44113330-7 Υλικά επίχρισης / 45442110-1 Εργασίες βαφής κτιρίων

 • χίλια εξακόσια εξήντα έξι κόμμα είκοσι τρία (1.666,23) τ.μ. προμήθεια/εφαρμογή εξυγίανσης υποστρώματος και εξωτερικοί επαναχρωματισμοί

εκτιμώμενης αξίας 61.983,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 49.986,90 ευρώ, ΦΠΑ  11.996,86 ευρώ)

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

31523000-8 Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες

38750000-7 Χρονοδιακόπτες

45311100-1 Εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης

39522120-4 Τέντες

31518600-6 Προβολείς φωτισμού

44810000-1 Χρώματα επίχρισης

44113330-7 Υλικά επίχρισης

45442110-1 Εργασίες βαφής κτιρίων

 1. Κατανομή σε τμήματα: ΝΑΙ

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα της προμήθειας.

 1. Συνολικός προϋπολογισμός:

164.039,90€ χωρίς Φ.Π.Α.

39.369,58 € Φ.Π.Α. (24%)

203.409,48 € συνολικός προϋπολογισμός

 1. Διάρκεια σύμβασης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία όλα τα υλικά συνολικά εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.
 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. Για την εκάστοτε ομάδα για την οποία υποβάλλει προσφορά, ήτοι:

                Τμήμα 1 :    Επτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ (728,00),

                Τμήμα 2 :    Εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (968,00),

                Τμήμα 3 :    Πεντακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και έξι λεπτά (585,06),

                Τμήμα 4:     Εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (999,74).

 1. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Κωδ. ΣΑ: Ε1191. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΣΑ: Ε1191, αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910050).
 1. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: https://esedessas.gr/ όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (promitheus.gov.gr).
 2. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

 1. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εννέα (9) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 1. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 1. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.
 1. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Μποζίνης Αναστάσιος

Συνημμένα αρχεία διαγωνισμού