Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την έκδοση Βεβαιώσεων του Άρθρου 30 του Ν. 4495/2017 στο πλαίσιο του Υποέργου 10 «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» με MIS 5033834

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  31

            ΗΜ/ΝΙΑ:     24/11/2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την έκδοση Βεβαιώσεων του Άρθρου 30 του Ν. 4495/2017 περί μη υποχρέωσης έκδοσης Οικοδομικής Άδειας ή Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας  στο πλαίσιο του Υποέργου 10 «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» με MIS 5033834

Ο «Εμπορικός Σύλλογος Έδεσσας» απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μηχανικούς ή τεχνικές εταιρείες για την ανάθεση έργου που αφορά στην έκδοση Βεβαιώσεων του Άρθρου 30 του Ν. 4495/2017 περί μη υποχρέωσης έκδοσης Οικοδομικής Άδειας ή Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας για εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν για το Υποέργο 10 «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» με MIS 5033834.

 Σκοπός της παρούσας είναι η υλοποίηση των δράσεων του Συνδικαιούχου Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας στο πλαίσιο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033834 με Δικαιούχο τον Δήμο Έδεσσας. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 «Έκδοση Βεβαιώσεων του άρ. 30, Ν. 4495/2017»

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η έκδοση Βεβαιώσεων του Άρθρου 30 του Ν. 4495/2017 περί μη υποχρέωσης έκδοσης Οικοδομικής Άδειας ή Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας για εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν στις προσόψεις 130 ωφελούμενων επιχειρήσεων/καταστημάτων στην περιοχή παρεμβάσεων του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Έδεσσας.

Η έκδοση βεβαίωσης αφορά σε:

α) εξωτερικούς χρωματισμούς και επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων,

β) τοποθέτηση τεντών και

γ) διασκευή εγκαταστάσεων κτιρίων.

Οι 130 βεβαιώσεις θα διαμοιραστούν ισομερώς στους Μηχανικούς που θα συμμετέχουν. Σε περίπτωση συμμετοχής που υπερβαίνει τον αριθμό των Βεβαιώσεων, θα ισχύσει σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται συνολικά σε 16.120,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).

Κάθε βεβαίωση θα αμείβεται με το ποσό των 124,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων).

Η εκτιμώμενη διάρκεια για την έκδοση του συνόλου των βεβαιώσεων είναι τρεις (3) εβδομάδες και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη των προβλεπόμενων εργασιών του Υποέργου 10 «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής».

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων είναι:

  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού
  • Δυνατότητα εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) (e – Άδειες) με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της Βεβαίωσης:

  1. Δήλωση ανάθεσης – ανάληψης διαχείρισης έργου
  2. Τεχνική Έκθεση – Βεβαίωση Μηχανικού για την απαίτηση εγκρίσεων
  3. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη καταστήματος κατά περίπτωση για συναίνεση συνιδιοκτητών

Η παρούσα διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του άρ. 30, Ν. 4495/2017, όπως ισχύει.

Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να καταθέσετε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας (Αρχ. Νικοδήμου 7, Έδεσσα, empsyledessas@gmail.com) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023.

Τέλος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 παρακαλούμε να προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της σύμβασης:

α. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης σε βάρος του αναδόχου αμετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων ή βουλευμάτων ή Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του (Ν. 4605/1-4-2019).

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα.

 

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αναστάσιος Μποζίνης

Συννημενα αρχεία