ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ»

Η δέσμη δράσεων έχει συνολικό προϋπολογισμό 300 εκ. ευρώ ο οποίος
κατανέμεται σε τρείς επιμέρους δράσεις ανάλογα με την ψηφιακή ωριμότητα
των επιχειρήσεων. Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση
χρηματοδότησης σε μια μόνο δράση (είτε στην Δράση 1, είτε στην Δράση 2, είτε
στην Δράση 3).

Ειδικά για τη δράση 1, που αφορά την συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων,
η βασική αλλαγή, σε σχέση με την προδημοσίευση, είναι η μείωση του κριτηρίου
των απαραίτητων ΕΜΕ από τις πέντε (5) στις τρείς (3). Η ΕΣΕΕ κατάφερε να
πετύχει τη μείωση του συγκεκριμένου κριτηρίου, το οποίο άφηνε εκτός της δράσης
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων. Μάλιστα, συνεχίζει να πιέζει για την
περαιτέρω μείωση των αναγκαίων ΕΜΕ για τη συμμετοχή του συνόλου των
εμπορικών επιχειρήσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Δράση 1| Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Προτεραιότητα της δράσης 1 είναι η κάλυψη βασικών αναγκών των ΜμΕ με
σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Προϋπολογισμός δράσης: 90 εκ. ευρώ
Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο:
18.000€ έως 30.000€
Υποβολή από: 23/02/2022 (μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων)
Ποσοστό ενίσχυσης:
από 50% έως 60% ανάλογα με την περιφέρεια.

Δράση 2| Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Προτεραιότητα της δράσης 2 είναι η η αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) Μεσαίας Ψηφιακής ωριμότητας, μέσω της αξιοποίησης
προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών, με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη
θέση τους στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να
βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία, αλλά και να αναβαθμίσουν την
ανταγωνιστικότητα τους.
Προϋπολογισμός δράσης: 150 εκ. ευρώ
Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο:
50.000 έως 650.000 ευρώ
Υποβολή από: 23/02/2022 (μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων)
Ποσοστό ενίσχυσης:
από 10% έως 50% ανάλογα με την περιφέρεια, το μέγεθος της επιχείρησης και την
επιλέξιμη δαπάνη.

Δράση 3| Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
Προτεραιότητα της δράσης 3 είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή
με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και
συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την
ανταγωνιστικότητά τους.
Προϋπολογισμός δράσης: 60 εκ. ευρώ

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο:
200.000 έως 1.200.000 ευρώ
Υποβολή από: 23/02/2022 (μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων)
Ποσοστό ενίσχυσης:
από 25% έως 60% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, την περιφέρεια της χώρας και
το μέγεθος της επιχείρησης

* Η αίτηση χρηματοδότησης για όλες τις δράσεις υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών
Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (OPSKE).

ΔΡΑΣΗ 1
«ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ»

* Η ΕΣΕΕ, με το παρόν σημείωμα, παρουσιάζει τα κυριότερα σημεία της πρώτης
δράσης για τον βασικό ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ.

Η συγκεκριμένη
δράση αφορά στις επιχειρήσεις που δεν έχουν ενσωματώσει σημαντικές ΤΠΕ
στην λειτουργία τους και στοχεύουν να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες σε
εξοπλισμό.

Ο σκοπός της δράσης είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ που παρουσιάζουν
υστέρηση στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Η δράση αφορά στις ΜμΕ οι οποίες δεν
έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) και στοχεύει στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε ψηφιακές
εφαρμογές και ψηφιακό εξοπλισμό. Η δράση στοχεύει να υποστηρίξει βασικές
ενέργειες ώστε οι ενισχυόμενες ΜμΕ να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Υποβολής αιτήσεων: Από 23/02/2023 (12:00) και μέχρι την εξάντληση του
προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας

1.1 Βασικές προϋποθέσεις
Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση ανά ΑΦΜ και να
τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιούν
επένδυση σε μια μόνο κατηγορία περιφέρειας.
β) Να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
γ) Να έχουν μια (1) τουλάχιστον πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
δ) Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1)
τουλάχιστον έτος.
ε) Το επενδυτικό σχέδιο να εντάσσεται στις επιλέξιμες δραστηριότητες.
στ) Να διαθέτουν τουλάχιστον τρείς (3) ΕΜΕ
ιν) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης. Οι
απασχολούμενοι με συμβάσεις μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης, δεν
εντάσσονται στις ΕΜΕ.
ζ) Να λειτουργούν ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
η) Να μην βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης
θ) Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης πριν την υποβολή
της αίτησης χρηματοδότησης.
ι) Να πληρούν τις προϋποθέσεις του De Minimis. Tο συνολικό ποσό των ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της
ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.

1.2 Προϋπολογισμός και διάρκεια υλοποίησης
 Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανέρχεται στις 18.000 ευρώ και ο ανώτερος
προϋπολογισμός στις 30.000 ευρώ, με τη δημόσια επιχορήγηση να ανέρχεται στο 50% για το σύνολο των περιφερειών της χώρας (εκτός των περιοχών
δίκαιης μετάβασης) και στο 60% για τις περιφέρειες δίκαιης μετάβασης.
 Για τις περιφέρειες σε μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο) ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 19.8 εκ. ευρώ ενώ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα) ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 70.2 εκ. ευρώ.
 Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο
του υψηλότερου κύκλου εργασιών που κατέγραψε η επιχείρηση σε μια από τις
τρείς (η λιγότερες αν η επιχείρηση δεν διαθέτει τρείς) διαχειριστικές
περιόδους που προηγούνται του έτους υποβολής της χρηματοδότησης
(ανώτατο όριο 30.000 ευρώ).
 Με βάση το ύψος του προϋπολογισμού και τα ανώτατα-κατώτατα όρια
χρηματοδότησης, οι προτάσεις που θα εγκριθούν κυμαίνονται μεταξύ 3.000-5.000 αιτήσεις.

1.3 Υποβολή, αξιολόγηση, ένταξη και υλοποίηση
 Για τη χρηματοδότηση απαιτείται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
 Για την αξιολόγηση των business plans θα γίνουν διασταυρώσεις με την
αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων ΑΑΔΕ και ΕΡΓΑΝΗ για να επαληθευτεί
η ακρίβεια των στοιχείων.
 Η αξιολόγηση θα γίνει με τη μέθοδο χρονικής προτεραιότητας FiFo (First InFirstOut) καθώς οι αιτήσεις θα αξιολογούνται και θα χρηματοδοτούνται με τη σειρά που υποβάλλονται στο ΟΠΣΚΕ.

 Για την καταβολή της ενίσχυσης είναι απαραίτητη η πρωτότυπη φορολογική
ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα.


1.4 Επιλέξιμες Δαπάνες βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού
 Εξοπλισμός (ενδεικτικά): Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου,
αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με
εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές κ.λπ.
 Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (βλ. RP, WMS, KPIs, ΕDI,ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής
ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίηση
της παραγωγής κ.λπ.
 Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή
αναβάθμιση (ενδεικτικά): Συμβουλευτική υποστήριξη για την
παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική
υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή
παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση
χρηματοδότησης.
 Έμμεσες δαπάνες

* Σε κάθε περίπτωση, η προσεκτική ανάγνωση της πρόσκλησης είναι
απαραίτητη για τη σωστή υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.