Δράση “Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις”

Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

Η δράση επιδοτεί τις μικρές επιχειρήσεις με 50% και τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με 40%. Το επιδοτούμενο ποσό δεν μπορεί να ξεπερνά τις 10.000€. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε δαπάνες εξοπλισμού, όπως νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης, αγορά έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας και άλλων λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

 

 

 

 

Η ΔΡΑΣΗ

 

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα. Μέσω του προγράμματος, παρέχεται ενίσχυση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού.

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Ενισχύονται υφιστάμενες Επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

 

Ø  Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

Ø  Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ø  Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί έως την 31.12.2023.

Ø  Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Ø  Να έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) (ή τον Ενεργειακό Έλεγχο εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.

 

Για κάθε αίτηση που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ελάχιστος στόχος είναι η μείωση των εκτιμωμένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (και συγκεκριμένα μέσω μείωσης των εκτιμώμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)) τουλάχιστον κατά 30%. Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω στόχος είναι υποχρεωτικός και κατ’ επέκταση οι αιτήσεις που δεν τον πληρούν απορρίπτονται από τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης αιτήματος ενίσχυσης.

 

Η τεκμηρίωση της επίτευξης του στόχου της μείωσης των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 30% θα προκύπτει από τη σύγκριση του 1ου ΠΕΑ, που καταχωρείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος πριν την έναρξη της επένδυσης, και του 2ου ΠΕΑ, που καταχωρείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά την υλοποίηση της επένδυσης, για την εγκατάσταση που έχει δηλωθεί στην αίτηση. Στην περίπτωση όπου υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας «Λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας» τότε η τεκμηρίωση της επίτευξης του στόχου επιτυγχάνεται μόνο με ενεργειακό έλεγχο.

 

Ø  Να δηλώνουν υπεύθυνα ότι στη διεύθυνση της Επιχείρησης μπορεί να τοποθετηθεί ο προτεινόμενος εξοπλισμός, και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας ή το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ø  Να κατατίθεται συναίνεση του ιδιοκτήτη

Ø  Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.

 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

 

 

Επιχείρηση                   Μέγιστη ενίσχυση                 Μέγιστος                     Ένταση ενίσχυσης (άνευ ΦΠΑ) προϋπολογισμός

επιλέξιμων δαπανών (άνευ ΦΠΑ)

 

 

Μικρή                               10.000€                               20.000€                                  50%

 

 

Μεσαία ή Μεγάλη                  10.000€                                 25.000€                                     40%

 

 

 

Επισημαίνεται ότι:

Ø  Οι επί μέρους δαπάνες για τις υπηρεσίες έκδοσης του κάθε ΠΕΑ ανέρχονται κατά μέγιστο στο ποσό των 400€.

Ø  Οι δαπάνες που αφορούν σε υπηρεσίες ανέρχονται κατά μέγιστο στο 25% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης σε κάθε αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έγκρισή της στο Πρόγραμμα.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Για τις ανάγκες του Προγράμματος επιλέγεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in- First out).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά στην επιδότηση:

 

i)  Δαπάνης Εξοπλισμού:

ü  της δαπάνης αγοράς ενός νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας,

ü  της δαπάνης αγοράς ενός νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης,

ü  της δαπάνης αγοράς έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου).

ü  των δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

 

ii)  δαπανών Υπηρεσιών:

ü  της δαπάνης εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του Νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κλπ.)),

ü  της δαπάνης για την έκδοση δύο (2) Ενεργειακών Πιστοποιητικών, (Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)) για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που

 

 

έχει δηλωθεί στην αίτηση. Επισημαίνεται ότι τα υποβληθέντα 2 ΠΕΑ θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαφορετικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται η νομοθεσία για το Ασυμβίβαστο των ενεργειακών επιθεωρήσεων,

ü  της δαπάνης για την υλοποίηση Ενεργειακού Ελέγχου (πριν την έναρξη της επένδυσης και ακολούθως αυτής, αντίστοιχα της διαδικασίας για τα ΠΕΑ), η οποία είναι επιλέξιμη, μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (στην περίπτωση αυτή δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη ΠΕΑ). Επισημαίνεται ότι οι 2 Ενεργειακοί έλεγχοι θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαφορετικούς Ενεργειακούς Ελεγκτές.

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

 

Έναρξη υποβολών 22/03/2024