ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ 

Αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

 

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις των κλάδων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

 

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα, ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων ή και κλειδιών ή αυτά που δεν έχουν καταταγεί και η δυναμικότητα τους, σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας ή την γνωστοποίηση, δεν ξεπερνά τις διακόσιες (200) κλίνες.

 

ØΞενοδοχεία

 

ØΞενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια ή κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Ø Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων.

ØΑυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα. Τουριστικές  επιπλωμένες κατοικίες ή  και τουριστικές επαύλεις.

Ø Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).

 

και υπάγονται στους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και ατομικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4019/2011 όπως ισχύει, Ιδρύματα και Οργανισμοί Κοινωφελούς Σκοπού Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, είναι οι ακόλουθες:

 

Ø  Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο.

Ø  Να υποβάλει μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Ø  Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας  επί  του  ακινήτου  για  χρονικό  διάστημα  οκτώ  (8)  ετών  από  την

 

 

ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθώς και δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία βεβαιώνει ότι: (α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο, (β) συμφωνεί με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να τεκμηριώνεται με το αίτημα ένταξης στη Δράση και μόνο εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται κτιριακές παρεμβάσεις και δαπάνες.

Ø  Το προτεινόμενο κτίριο οφείλει να τηρεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την προσβασιμότητα στα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες. Εφόσον δεν τηρείται στο υφιστάμενο κτίριο, πρέπει να έχει εξασφαλιστεί το αργότερο με το πέρας των εργασιών του προγράμματος.

Ø  Να έχει εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του κτιρίου, εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και να προκύπτει από αυτό:

ü  Ότι το κτίριο κατατάσσεται στην υφιστάμενη κατάσταση σε κατηγορία από Γ έως και Η.

ü  Ότι επιτυγχάνεται, αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ, τουλάχιστον κατά δύο (2) ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση  με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β+ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση). Για τον υπολογισμό της ενεργειακής αναβάθμισης κατά δύο τουλάχιστον κατηγορίες δεν συνυπολογίζεται η συνεισφορά εφαρμογών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. ή/και ΣΗΘΥΑ.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης

 

ü  δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€) για τον κλάδο του Τουρισμού.

ü  δεν  δύναται  να  υπερβαίνει  το  ποσό  των  διακοσίων  πενήντα  χιλιάδων  ευρώ

(250.000€) για τον κλάδο του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

 

 

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη, ιδιωτική συμμετοχή και Φ.Π.Α.) δε δύναται να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,80€ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh), όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, ή από την Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ενεργειακού Ελέγχου.

 

 

Επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης εκτός από μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια

 

Μέγεθος επιχείρησης

 

Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (ΓΑΚ (ΕΕ) αριθ.

651/2014 Άρθρο 38

 

Υποστηρικτικές δαπάνες

(De Minimis)

Μεγάλες/  Πολύ  Μεγάλες/ Επιχειρήσεις

30%

 

 

 

40%

 

Μεσαίες

 

40%

 

Μικρές και πολύ Μικρές

 

50%

 

Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξάνεται κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις εντός ενισχυόμενων περιοχών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης και κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες για τις επενδύσεις εντός ενισχυόμενων περιοχών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, όπως αυτές περιγράφονται στο νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027.

 

Επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια

 

Μέγεθος        επιχείρησης        

Τύπος επιχείρησης

 

Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (ΓΑΚ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 Άρθρο 38

 

Υποστηρικτικές δαπάνες (De

Minimis)

Μεγάλες/  Πολύ  Μεγάλες/ Επιχειρήσεις

45%

 

 

 

40%

 

Μεσαίες

 

55%

 

Μικρές και πολύ Μικρές

 

65%

Για τις περιοχές που δεν ανήκουν στα στοιχεία α) και γ) του άρθρου 107 της Συνθήκης, όπως αυτές περιγράφονται στο νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027, το ποσοστό προσαυξάνεται κατά 15%.

 

Όταν η επένδυση συνίσταται στην εγκατάσταση ή την αντικατάσταση ενός μόνο τύπου δομικού στοιχείου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 9) της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 25 %.

 

 

 

Όταν η ενίσχυση για επενδύσεις σε κτίρια, οι οποίες πραγματοποιούνται για τη συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης που χαρακτηρίζονται ως ενωσιακά πρότυπα, χορηγείται λιγότερο από 18 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος των ενωσιακών προτύπων, η ένταση της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15 % των επιλέξιμων δαπανών όταν η επένδυση συνίσταται στην εγκατάσταση ή την αντικατάσταση ενός μόνο τύπου δομικού στοιχείου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 9) της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, και το 20 % σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

 

Για κάθε επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης, ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος καθορίζεται ως ακολούθως:

 

Ø  εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%

Ø  μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%

Ø  για το κτίριο ή την κτιριακή μονάδα που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει να επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του σχεδίου αναβάθμιση της ενεργειακής του/ς κατηγορίας, βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά δύο ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β+ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4122/2013. Για τον υπολογισμό της ενεργειακής αναβάθμισης κατά δύο τουλάχιστον κατηγορίες δεν θα πρέπει να συνυπολογίζεται η συνεισφορά εφαρμογών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. ή/και ΣΗΘΥΑ. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια απορρίπτονται από την διαδικασία αξιολόγησης.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

 

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες (δηλαδή δαπάνες απαραίτητες για τη σύνταξη, την υποβολή και την παρακολούθηση της αίτησης καθώς και τον τελικό έλεγχο επίτευξης των ελάχιστων ενεργειακών στόχων).

 

 

Δαπάνες για την υλοποίηση επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης

 

Ø  παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,

Ø  παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED,

 

εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών,

 • παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα  θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
 • παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
 • παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων, όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters),
 • παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
 • παρεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα,
 • παρεμβάσεις αντικατάστασης ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων κύριων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία)
 • εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης
 • εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο (Building Energy Management System, Energy Management System)

 

Λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες για την παροχή των ακόλουθων υποστηρικτικών υπηρεσιών:

 

 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή

 

Προκαταρκτικές Ενέργειες Σύνταξης Αίτησης

 • Διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου βάσει του ν.4342/2015 από Ενεργειακούς Ελεγκτές εγγεγραμμένους στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών του ΥΠΕΝ, κατά τη σύνταξη και υποβολή της πρότασης – Θέσπιση Ενεργειακού Στόχου.
 • Υποβολή της Έκθεσης Αναφοράς Ενεργειακού Ελέγχου στο “ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ” του ΥΠΕΝ
 • Αποτίμηση του Ενεργειακού Στόχου μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων
 • Διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου βάσει του ν.4342/2015 από Ενεργειακούς Ελεγκτές εγγεγραμμένους στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών του ΥΠΕΝ, μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των παρεμβάσεων.

 

 • Υποβολή της Έκθεσης Αναφοράς Ενεργειακού Ελέγχου στο “ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ” του ΥΠΕΚΑ.

 

 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για τις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.

 

Προκαταρκτικές Ενέργειες Σύνταξης Αίτησης

 

 

 • Έκδοση Π.Ε.Α. από Ενεργειακούς Επιθεωρητές εγγεγραμμένους στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών του ΥΠΕΝ κατά τη σύνταξη και υποβολή της πρότασης. Στο βασικό σενάριο υλοποίησης παρεμβάσεων θα περιλαμβάνονται το σύνολο ή όσες παρεμβάσεις, από τις επιλέξιμες, λαμβάνει υπόψη ο ΚΕΝΑΚ.

 

 • Αποτίμηση του Ενεργειακού Στόχου μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων

 

 • Έκδοση Π.Ε.Α. από Πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των παρεμβάσεων.

 

 • Εφαρμογή και Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO Περιλαμβάνεται η αμοιβή του φορέα πιστοποίησης της εφαρμογής του συστήματος

 

 • Δαπάνες Συμβούλου Διοίκησης και Διαχείρισης της αίτησης. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του Συμβούλου για την προετοιμασία και υποβολή της αίτησης καθώς επίσης και για την διοίκηση και διαχείριση της κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μέχρι την ολοκλήρωση της.

 

 • Δαπάνες Μελετών. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την εκπόνηση μελετών κάθε μορφής απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου σχετικές με τους σκοπούς της Δράσης.

 

 

α/α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

 

1

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

2

(α) Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής (αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού παραγωγής ή/και προμήθεια νέου)

(β) Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας & σε τελικούς ενεργειακούς καταναλωτές

 

 

 

100 %

3

Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα

 

15%

4

Εγκατάσταση Building Energy Management System (προμήθεια εξοπλισμού, δαπάνες εγκατάστασης)

 

15%

5

Εγκατάσταση Energy Management System (προμήθεια                εξοπλισμού,                                     δαπάνες εγκατάστασης)

 

10%

6

Αμοιβή  Ενεργειακού  Ελεγκτή/  Ενεργειακού Επιθεωρητή

7 %

 

 

 

7 %

 

7

Πιστοποίηση            συστημάτων                                  ενεργειακής διαχείρισης

2 %

8

Αμοιβή συμβούλων διοίκησης

5 %

 

Επιλέξιμες είναι ΜΟΝΟ οι παρεμβάσεις που περιγράφονται στο προτεινόμενο σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων του Ενεργειακού Ελέγχου ή της Ενεργειακής Επιθεώρησης (πρώτο σενάριο ΠΕΑ).

 

Ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών των προτάσεων ορίζεται η 30.07.2025.