Συνδικαλιστική δράση

Σκοπός του Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα ο Εμπορικός Σύλλογος σκοπούς έχει:

ΜΕΡΙΜΝΑ

Τη μέριμνα για την προαγωγή, προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου γενικά. Τη μελέτη, προβολή και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της Ένωσης, καθώς επίσης και την κατοχύρωση έναντι της Πολιτείας των εμπορικών δικαιωμάτων των μελών. Η Ένωση απέχει από κάθε κομματική δραστηριότητα και δεν ασκεί κερδοσκοπική επιχείρηση.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των Εμπόρων με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

ΜΕΛΕΤΗ

Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

ΙΔΑΝΙΚΑ

Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Δεν λησμονεί, αλλά βοηθά και συμπαραστέκεται με κάθε νόμιμο μέσο για την οικονομική αξιοπρέπεια των συνταξιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών ο Εμπορικός Σύλλογος Έδεσσας